top of page

ALGEMENE
VOORWAARDEN

(versie maart 2020)

Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Roermond onder nummer 59136995

TOP!

fiscaal en

financieel

adviseurs B.V.

 

ALGEMEEN

 

Artikel 1

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Opdrachtnemer : TOP Fiscaal en Financieel Adviseurs BV of haar rechtsopvolger, statutair gevestigd te Roermond.

 2. Opdrachtgever : de natuurlijke persoon of rechtspersoon die aan Opdrachtnemer opdracht  heeft gegeven tot het verrichten van Werkzaamheden.

 3. Opdracht c.q. Overeenkomst : de overeenkomst van opdracht, waarbij Opdrachtnemer zich jegens Opdrachtgever verbindt Werkzaamheden te verrichten.

 4. Bescheiden : alle door Opdrachtgever aan Opdrachtnemer ter beschikking gestelde goederen, waaronder stukken of gegevensdragers, alsmede alle in het  kader van de uitvoering van de opdracht door Opdrachtnemer vervaardigde goederen, waaronder stukken of gegevensdragers.

 5. Werkzaamheden : alle door Opdrachtnemer ten behoeve van Opdrachtgever uit te voeren werkzaamheden waartoe opdracht is gegeven en die door Opdrachtnemer zijn aanvaard alsmede alle daaruit voor Opdrachtnemer voortvloeiende Werkzaamheden.

 

TOEPASSELIJKHEID

 

Artikel 2

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, Opdrachten, rechtsbetrekkingen en Overeenkomsten, hoe ook genaamd, waarbij Opdrachtnemer zich verbindt / zal verbinden om Werkzaamheden te verrichten voor Opdrachtgever, alsmede op alle daaruit voor Opdrachtnemer voortvloeiende Werkzaamheden, behoudens en voor zover van de inhoud van deze algemene voorwaarden in de Overeenkomst wordt afgeweken.

 2. Afwijkingen van, en aanvullingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig, indien en voor zover zij schriftelijk tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer zijn overeengekomen in, bijvoorbeeld, een (schriftelijke) Overeenkomst of opdrachtbevestiging.

 3. In het geval deze algemene voorwaarden en de opdrachtbevestiging onderling tegenstrijdige voorwaarden bevatten, gelden de in de opdrachtbevestiging opgenomen voorwaarden.

 4. Eventuele algemene voorwaarden van Opdrachtgever zijn ten aanzien van de Overeenkomst(en) met Opdrachtnemer niet van kracht. De toepasselijkheid daarvan wordt door Opdrachtnemer uitdrukkelijk van de hand gewezen.

 5. Indien enig beding, deel uitmakend van deze algemene voorwaarden of van de Overeenkomst, nietig zou zijn of vernietigd wordt, blijft de Overeenkomst voor het overige in stand en zal het betreffende beding in overleg tussen partijen onverwijld worden vervangen door een beding dat de strekking van het oorspronkelijke beding zoveel mogelijk benadert.

 

AANVANG EN DUUR VAN DE OVEREENKOMST

 

Artikel 3

 1. De Overeenkomst wordt gevormd door de algemene voorwaarden tezamen met de opdrachtbevestiging. De Overeenkomst  komt eerst tot stand en vangt aan op het moment dat de door Opdrachtgever ondertekende opdrachtbevestiging door Opdrachtnemer retour is ontvangen en is ondertekend. De bevestiging is gebaseerd op de ten tijde daarvan door Opdrachtgever aan Opdrachtnemer verstrekte informatie. De bevestiging wordt geacht de Overeenkomst juist en volledig weer te geven.

 2. Indien de Overeenkomst mondeling is aangegaan, dan wel indien de opdrachtbevestiging (nog) niet - getekend- retour is ontvangen, wordt de Overeenkomst geacht te zijn tot stand gekomen onder toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden op het moment dat Opdrachtnemer op verzoek van Opdrachtgever met de uitvoering van de Overeenkomst is gestart.

 3. De Overeenkomst komt in de plaats van, en vervangt, alle eerdere voorstellen, correspondentie, afspraken of andere communicatie, schriftelijk dan wel mondeling gedaan.

 4. Het staat partijen vrij de totstandkoming van de Overeenkomst met andere middelen te bewijzen.

 5. Elke Overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd tenzij uit de aard of strekking van de verleende opdracht voortvloeit dat deze voor een bepaalde tijd is aangegaan.

 

MEDEWERKING OPDRACHTGEVER

 

Artikel 4

 1. Opdrachtnemer heeft zich te houden aan de relevante onafhankelijkheidsvoorschriften van nationale en internationale regelgevers. Om Opdrachtnemer in staat te stellen zich aan de betreffende onafhankelijkheidsvoorschriften te houden, is Opdrachtgever verplicht Opdrachtnemer tijdig, juist en volledig te informeren omtrent de juridische structuur en de zeggenschapsverhoudingen van (de groep, waartoe) Opdrachtgever (behoort), alle financiële en overige belangen en participaties van Opdrachtgever, alsmede van alle overige (financiële) samenwerkingsverbanden haar onderneming of organisatie aangaand, een en ander in de ruimste zin des woords.

 2. Opdrachtgever is gehouden alle gegevens en Bescheiden, welke Opdrachtnemer overeenkomstig zijn oordeel nodig heeft voor het correct uitvoeren van de Overeenkomst, tijdig in de gewenste vorm en op de gewenste wijze ter beschikking van Opdrachtnemer te stellen. Opdrachtnemer bepaalt wat onder gewenste vorm, gewenste wijze en tijdig dient te worden verstaan.

 3. Opdrachtnemer heeft het recht de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten tot het moment dat Opdrachtgever aan de in het vorige lid genoemde verplichting heeft voldaan.

 4. Opdrachtgever is gehouden Opdrachtnemer onverwijld te informeren omtrent feiten en omstandigheden die in verband met de uitvoering van de Overeenkomst van belang kunnen zijn.

 5. Opdrachtgever staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de door of namens hem aan Opdrachtnemer ter beschikking gestelde gegevens en Bescheiden, ook indien deze van derden afkomstig zijn. Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer voor schade die het gevolg is van onjuiste of onvolledige gegevens en Bescheiden.

 6. Opdrachtgever is verantwoordelijk voor de naleving van de vigerende privacy wet- en regelgeving bij het verwerken van persoonsgegevens waaronder het aan Opdrachtnemer verstrekken en ter beschikking stellen van persoonsgegevens met betrekking tot personen werkzaam bij of voor Opdrachtgever, zijn cliënten en/of derden, ook indien deze via of van derden afkomstig zijn.

 7. De uit de vertraging in de uitvoering van de Overeenkomst voortvloeiende extra kosten en extra honorarium, ontstaan door het niet, niet tijdig of niet behoorlijk ter beschikking stellen van de verlangde gegevens, zijn voor rekening van Opdrachtgever.

 8. Indien en voor zover Opdrachtgever zulks verzoekt, worden de ter beschikking gestelde Bescheiden, behoudens het bepaalde onder artikel 19 aan deze geretourneerd.

 

UITVOERING OPDRACHT

 

Artikel 5

 1. Opdrachtnemer bepaalt de wijze waarop en door welke personen werkzaam voor of verbonden aan Opdrachtnemer de Overeenkomst wordt uitgevoerd, doch neemt daarbij de door Opdrachtgever kenbaar gemaakte eisen zoveel mogelijk in acht.

 2. Alle Werkzaamheden die door Opdrachtnemer worden verricht, worden uitgevoerd naar zijn beste inzicht en vermogen en Overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap. Ten aanzien van de beoogde Werkzaamheden is er sprake van een inspanningsverbintenis aan de zijde van Opdrachtnemer.

 3. Opdrachtnemer heeft het recht bepaalde Werkzaamheden, zonder kennisgeving aan en uitdrukkelijke toestemming van Opdrachtgever, te laten verrichten door een door Opdrachtnemer aan te wijzen persoon of derde, indien zulks naar het oordeel van Opdrachtnemer wenselijk is. Opdrachtnemer is hierbij verplicht de op haar rustende verplichtingen jegens Opdrachtgever op te leggen aan door haar eventueel in te schakelen derden.

 4. Opdrachtnemer en personen werkzaam bij/voor of verbonden aan Opdrachtnemer voeren de Overeenkomst uit in overeenstemming met de op hen van toepassing zijnde wet- en regelgeving alsmede in overeenstemming met de op hen toepasselijke gedrags- en beroepsregels, welke wet-, regelgeving en gedrags- en beroepsregels onderdeel uitmaken van de Overeenkomst.

 5. Indien tijdens de duur van de Overeenkomst Werkzaamheden worden verricht ten behoeve van het beroep of bedrijf van Opdrachtgever welke niet vallen onder de Werkzaamheden waarop de Overeenkomst betrekking heeft, worden deze Werkzaamheden op grond van afzonderlijke Overeenkomsten geacht te zijn verricht.

 6. Eventueel in de Overeenkomst bepaalde termijnen waarbinnen de Werkzaamheden moeten worden uitgevoerd, gelden slechts bij benadering en niet als fatale termijnen. Overschrijding van een dergelijke termijn levert dan ook geen toerekenbare tekortkoming van Opdrachtnemer en mitsdien geen grond voor ontbinding van de Overeenkomst op. 
  Is Opdrachtgever een vooruitbetaling verschuldigd of dient hij voor de uitvoering benodigde informatie en/of materialen ter beschikking te stellen dan gaat de termijn waarbinnen de Werkzaamheden dienen te worden afgerond niet eerder in dan nadat de betaling geheel is ontvangen, respectievelijk de informatie en/of materialen geheel ter beschikking zijn gesteld. De Overeenkomst kan - tenzij uitvoering ontwijfelbaar blijvend onmogelijk is - door Opdrachtgever niet wegens termijnoverschrijding worden ontbonden, tenzij Opdrachtnemer de Overeenkomst ook niet of niet geheel uitvoert binnen een hem na afloop van de overeengekomen leveringstermijn schriftelijk aangezegde redelijke termijn. Ontbinding is dan toegestaan conform artikel 265 Boek 6 van het Burgerlijk Wetboek.

 7. De uitvoering van de Overeenkomst is niet - tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk wordt vermeld - specifiek gericht op het ontdekken van fraude. Indien de Werkzaamheden aanwijzingen voor fraude opleveren, zal Opdrachtnemer daarover aan Opdrachtgever rapporteren. Opdrachtnemer is daarbij gehouden aan de toepasselijke wet- en regelgeving en de door de diverse beroepsorganisaties uitgevaardigde verordeningen en richtlijnen.

 

(BEROEPS) REGELGEVING

 

Artikel 6

 1. Opdrachtgever verleent telkens en volledig medewerking aan de verplichtingen die voor Opdrachtnemer voortvloeien uit de toepasselijke (beroeps)regelgeving.

 2. Opdrachtgever is ermee bekend dat Opdrachtnemer onder meer, doch niet uitsluitend:

  1. op grond van geldende wet- en regelgeving verplicht kan zijn om bepaalde, in die wet- en regelgeving omschreven en tijdens de uitvoering van zijn Werkzaamheden bekend geworden, transacties te melden aan de daarvoor van overheidswege ingestelde autoriteiten;

  2. op grond van geldende wet- en regelgeving in bepaalde situaties een fraudemelding zal moeten doen;

  3. krachtens geldende wet- en regelgeving verplicht kan zijn om een onderzoek naar de (identiteit van) Opdrachtgever c.q. de cliënt te doen.

 3. Opdrachtnemer sluit iedere aansprakelijkheid uit voor schade die ontstaat bij Opdrachtgever ten gevolge van het voldoen door Opdrachtnemer aan de voor hem geldende wet- en (beroeps)regelgeving.

 

GEHEIMHOUDING

 

Artikel 7

 1. Tenzij enige wetsbepaling, voorschrift of andere (beroeps)regel Opdrachtnemer daartoe anders verplicht, zijn Opdrachtnemer en de bij hem werkzame of aan hem verbonden personen verplicht tot geheimhouding tegenover derden, of enige andere van Opdrachtnemer deel uitmakende vennootschap, ten aanzien van de vertrouwelijke informatie die is verkregen van Opdrachtgever. Opdrachtgever kan ter zake ontheffing verlenen.

 2. Als niet in strijd geacht zijnde met het bepaalde in artikel 7, is Opdrachtnemer gerechtigd tot het vermelden in hoofdlijnen van de verrichte Werkzaamheden aan (potentiële) cliënten van Opdrachtnemer en slechts ter indicatie van de ervaring van Opdrachtnemer. Opdrachtnemer is voorts gerechtigd de na bewerking verkregen cijfermatige uitkomsten, mits niet te herleiden tot Opdrachtgever, aan te wenden voor statistische of vergelijkende doeleinden.

 3. Behoudens schriftelijke toestemming van Opdrachtgever is Opdrachtnemer niet gerechtigd de vertrouwelijke informatie die aan hem door Opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld aan te wenden voor een ander doel dan waarvoor zij werd verkregen. Hierop wordt echter een uitzondering gemaakt in het geval Opdrachtnemer of de bij hem werkzame of aan hem verbonden personen optreden in een tucht-, civiele- of strafprocedure waarbij deze van belang kan zijn.

 4. Behoudens de uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Opdrachtnemer, is het Opdrachtgever niet toegestaan de inhoud van adviezen, opinies of andere al dan niet schriftelijke uitingen van Opdrachtnemer openbaar te maken of anderszins aan derden ter beschikking te stellen, behoudens voor zover dit rechtstreeks uit de Overeenkomst voortvloeit, geschiedt ter inwinning van een deskundig oordeel omtrent de desbetreffende Werkzaamheden van Opdrachtnemer, op Opdrachtgever een wettelijke of beroepsplicht tot openbaarmaking rust, of Opdrachtgever voor zichzelf optreedt in een tucht-, civiele of strafprocedure. Opdrachtgever is hierbij verplicht de verplichtingen op grond van artikel 6 op te leggen aan door hem eventueel in te schakelen derden.

 

RISICO VAN OPSLAG VAN INFORMATIE

 

Artikel 8

 1. De Opdrachtnemer is verplicht zorg te dragen voor een zorgvuldige opslag van Bescheiden en informatie afkomstig van de Opdrachtgever. Behoudens tegenbewijs wordt de Opdrachtnemer geacht aan deze verplichting te hebben voldaan.

 2. Behoudens toerekenbare tekortkoming van de kant van Opdrachtnemer is het risico van beschadiging of teloorgaan van bij de Opdrachtnemer of derden opgeslagen Bescheiden en/of informatie uitdrukkelijk voor de Opdrachtgever.

 

WET BESCHERMING PERSOONSGEGEVENS

 

Artikel 9

 1. In het kader van de Overeenkomst tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever of in het kader van het voldoen aan wettelijke verplichtingen rustende op Opdrachtnemer kan Opdrachtnemer persoonsgegevens betreffende Opdrachtgever en/of betreffende personen werkzaam bij/voor Opdrachtgever verwerken.

 2. In verband met de optimalisering van haar dienstverlening aan Opdrachtgever, alsmede in verband met het kunnen benaderen van Opdrachtgever en/of personen werkzaam bij/voor Opdrachtgever met informatie en met diensten van Opdrachtnemer en van derden, kan Opdrachtnemer persoonsgegevens verwerken.

 3. Verwerking van persoonsgegevens door Opdrachtnemer in het kader van de activiteiten als in dit artikel vermeld, vindt plaats conform de vigerende privacy wet- en regelgeving.

 

INTERNETGEBRUIK

 

Artikel 10

Tijdens de uitvoering van de opdracht zullen Opdrachtgever en Opdrachtnemer op verzoek van één van hen door middel van elektronische maiI met elkaar kunnen communiceren. Zowel Opdrachtnemer als Opdrachtgever erkennen dat aan het gebruik van elektronische mail risico’s kleven zoals - maar niet beperkt tot - vervorming, vertraging en virus.

Opdrachtgever en Opdrachtnemer stellen hierbij vast jegens elkaar niet aansprakelijk te zullen zijn voor schade die eventueel voortvloeit bij één of ieder van hen tengevolge van het gebruik van elektronische mail. Zowel Opdrachtgever als Opdrachtnemer zullen al hetgeen redelijkerwijs van ieder van hen verwacht mag worden doen of nalaten ter voorkoming van het optreden van voornoemde risico’s. In het geval van twijfel inzake de juistheid van de door Opdrachtgever of Opdrachtnemer ontvangen mail, is de inhoud van de door de verzender verzonden mail bepalend.

 

INTELLECTUEEL EIGENDOM

 

Artikel 11

 1. Opdrachtnemer behoudt zich alle rechten van intellectuele eigendom voor met betrekking tot de producten van geest welke Opdrachtnemer gebruikt of heeft gebruikt en/of ontwikkelt of heeft ontwikkeld in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst en ten aanzien waarvan Opdrachtnemer de auteursrechten of andere intellectuele eigendomsrechten heeft of geldend kan maken.

 2. Het is Opdrachtgever uitdrukkelijk verboden die producten, waaronder begrepen computerprogramma`s, systeemontwerpen, werkwijzen, adviezen, (model)contracten en andere geestesproducten, een en ander in de ruimste zin des woords, al dan niet met inschakeling van derden, aan derden te verstrekken, te verveelvoudigen, openbaar te maken of te exploiteren.

 3. Het is Opdrachtgever niet toegestaan (hulpmiddelen van) die producten aan derden ter hand te stellen, anders dan ter inwinning van een deskundig oordeel omtrent de Werkzaamheden van Opdrachtnemer.

 4. Opdrachtgever heeft het recht de schriftelijke documenten te vermenigvuldigen voor gebruik binnen zijn eigen organisatie voor zover passend binnen het doel van de Overeenkomst.

 

HONORARIUM

 

Artikel 12

 1. Het honorarium van Opdrachtnemer kan bestaan uit een vooraf vastgesteld bedrag per Overeenkomst of per jaar en/of kan worden berekend op basis van tarieven per door Opdrachtnemer gewerkte tijdseenheid en is verschuldigd naarmate door Opdrachtnemer Werkzaamheden ten behoeve van Opdrachtgever zijn verricht. Naast het honorarium worden de door Opdrachtnemer gemaakte onkosten en de declaraties van door Opdrachtnemer ingeschakelde derden aan Opdrachtgever in rekening gebracht.

 2. Opdrachtnemer heeft het recht een in redelijkheid vast te stellen voorschot te vragen aan Opdrachtgever voor de te verrichten Werkzaamheden. Opdrachtnemer kan dit verzoek doen alvorens met de Werkzaamheden aan te vangen of een dergelijk verzoek tussentijds tot Opdrachtgever richten. Eerst na betaling van het voorschot dan wel verstrekken van zekerheid zal Opdrachtnemer de overeengekomen Werkzaamheden (verder) verrichten.

 3. Het honorarium van Opdrachtnemer is niet afhankelijk van de uitkomst van de verrichte Werkzaamheden.

 4. Indien een per Overeenkomst vastgesteld bedrag is overeengekomen, is Opdrachtnemer gerechtigd daarenboven een tarief per gewerkte tijdseenheid in rekening te brengen, indien en voor zover de Werkzaamheden de in de Overeenkomst voorziene Werkzaamheden te boven gaan, hetgeen Opdrachtgever alsdan eveneens verschuldigd is. In een dergelijk geval zal Opdrachtnemer dit separaat schriftelijk danwel via elektronisch mail met opdrachtnemer overeenkomen.

 5. Het honorarium van Opdrachtnemer, zo nodig vermeerderd met verschotten en declaraties van ingeschakelde derden en gemaakte kosten, wordt, inclusief de eventueel verschuldigde omzetbelasting, per maand, per kwartaal, per jaar of na volbrenging van de Werkzaamheden aan Opdrachtgever in rekening gebracht.

 6. Opdrachtnemer is gerechtigd, telkens met ingang van 1 januari van ieder jaar, de overeengekomen prijzen te indexeren op basis van de consumentenprijsindexcijfers (CPI, voorheen genoemd prijsindexcijfers van de gezinsconsumptie) van het Centraal Bureau voor de Statistiek.

 

BETALING

 

Artikel 13

 1. Indien tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer in de opdrachtbevestiging een vaste jaarprijs is overeengekomen (abonnement) dan zal betaling daarvan geschieden in maandelijks danwel anderszins periodiek in de opdrachtbevestiging vastgestelde termijnen door middel van automatische incasso. Opdrachtnemer is gehouden op het opgegeven rekeningnummer voldoende saldo te houden zodat incasso door Opdrachtnemer kan worden gerealiseerd.

 2. Mocht Opdrachtnemer de maandelijkse danwel periodieke incasso niet kunnen incasseren van het door de Opdrachtgever opgegeven rekeningnummer dan zal Opdrachtgever Opdrachtnemer hiervan in kennis stellen en alsnog binnen twee dagen in de gelegenheid stellen het saldo aan te zuiveren zodat de incasso kan plaatsvinden. Mocht incasso ook na twee dagen onmogelijk blijken dan is Opdrachtnemer gerechtigd de automatische incasso te incasseren van één van de overige bekende rekeningnummers van Opdrachtgever.

 3. Restitutie van reeds betaalde periodieke bedragen wegens tussentijdse beëindiging van de overeenkomst wordt uitgesloten.

 4. Wanneer Opdrachtgever Opdrachtnemer niet in de gelegenheid stelt de periodieke betaling per automatische incasso te incasseren dan wordt het restantbedrag van de in de opdrachtbevestiging overeengekomen vaste jaarprijs ineens en geheel opeisbaar en is Opdrachtnemer automatisch in gebreke, zonder dat enige aanmaning dan wel ingebrekestelling noodzakelijk is. Opdrachtgever heeft het recht vanaf de dag der volledige opeisbaarheid van het restantbedrag een contractuele rente van 1% per maand in rekening te brengen, tot aan de dag van algehele voldoening. Opdrachtgever is in dat geval gerechtigd door de haar te verrichten prestaties voortvloeiende uit de tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer overeengekomen opdrachtbevestiging op te schorten totdat Opdrachtnemer volledige betaling heeft ontvangen van het openstaand bedrag, een en ander onverminderd de verdere rechten van Opdrachtnemer.

 5. Indien tussen Opdrachtgever en opdrachtnemer in de opdrachtbevestiging een honorarium per tijdseenheid is overeengekomen dan dient betaling van de door Opdrachtnemer verzonden facturen  te geschieden binnen de overeengekomen termijnen, doch in geen geval later dan 14 dagen na factuurdatum, in Euro’s, ten kantore van Opdrachtnemer of door middel van stortingen ten gunste van een door deze aan te wijzen bankrekening en, zonder enig recht op korting of schuldvergelijking. Eventuele bezwaren van Opdrachtgever tegen de hoogte van de factuurbedragen schorten de betalingsverplichting van Opdrachtgever niet op. 

 6. Indien Opdrachtgever niet binnen de in lid 5 genoemde termijn, dan wel niet binnen de nader overeengekomen termijn heeft betaald, is hij van rechtswege in verzuim en heeft Opdrachtnemer, zonder dat een nadere sommatie of ingebrekestelling is vereist, het recht vanaf de vervaldag Opdrachtgever over het gefactureerde bedrag een contractuele rente van 1% per maand in rekening te brengen, tot aan de dag van algehele voldoening. Opdrachtgever is in dat geval gerechtigd door de haar te verrichten prestaties voortvloeiende uit de tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer overeengekomen opdrachtbevestiging op te schorten totdat Opdrachtnemer volledige betaling heeft ontvangen van het openstaand bedrag, een en ander onverminderd de verdere rechten van Opdrachtnemer.

 7. Ingeval van opzegging door Opdrachtgever van de overeenkomst die voor onbepaalde duur is aangegaan zal Opdrachtgever de tot datum beëindiging verrichte werkzaamheden afrekenen met Opdrachtgever.  

 8. Alle kosten ontstaan ten gevolge van gerechtelijke of buitengerechtelijke incassering van de vordering, zijn voor rekening van Opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten zijn vastgesteld op tenminste 15% van het te vorderen bedrag, doch met een minimum van € 250.

 9. Indien de financiële positie of het betalingsgedrag van Opdrachtgever naar het oordeel van Opdrachtnemer daartoe aanleiding geeft, is Opdrachtnemer gerechtigd van Opdrachtgever te verlangen dat deze (aanvullende) zekerheid stelt in een door Opdrachtnemer te bepalen vorm. In geval van een gezamenlijk gegeven opdracht zijn Opdrachtgevers, voor zover de Werkzaamheden ten behoeve van de gezamenlijke Opdrachtgevers zijn verricht, hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van het volledige factuurbedrag.

 

RECLAME

 

Artikel 14

 1. Reclames met betrekking tot de verrichte Werkzaamheden en/of het factuurbedrag dienen schriftelijk binnen 30 dagen na de verzenddatum van de stukken of informatie waarover Opdrachtgever reclameert, dan wel binnen 30 dagen na de ontdekking van het gebrek, indien Opdrachtgever aantoont dat hij het gebrek redelijkerwijs niet eerder kon ontdekken, aan Opdrachtnemer te worden kenbaar gemaakt.

 2. Reclames als in het eerste lid bedoeld, schorten de betalingsverplichting van Opdrachtgever niet op, behoudens voor zover Opdrachtnemer te kennen heeft gegeven dat hij de reclame gegrond acht.

 3. In geval van een terecht uitgebrachte reclame kan Opdrachtgever alsnog de toegezegde prestatie opeisen, indien Opdrachtgever de toegezegde prestatie niet opeist heeft Opdrachtnemer de keuze tussen aanpassing van het in rekening gebrachte honorarium, het kosteloos verbeteren of opnieuw verrichten van de afgekeurde Werkzaamheden of het geheel of gedeeltelijk niet (meer) uitvoeren van de opdracht tegen een restitutie naar evenredigheid van door Opdrachtgever reeds betaalde honorarium.

 4. Indien de reclame niet tijdig wordt ingesteld, vervallen alle rechten van Opdrachtgever in verband met de reclame.

 

OVERMACHT

 

Artikel 15

 1. Indien Opdrachtnemer zijn verplichtingen uit de Overeenkomst niet, niet tijdig of niet behoorlijk kan nakomen tengevolge van een hem niet toerekenbare oorzaak, waaronder begrepen maar daartoe niet beperkt ziekte van werknemers, storingen in het computernetwerk en andere stagnatie in de normale gang van zaken binnen zijn onderneming, worden die verplichtingen opgeschort tot op het moment dat Opdrachtnemer alsnog in staat is deze op de overeengekomen wijze na te komen.

 2. Opdrachtgever heeft het recht, in geval de situatie als bedoeld in het eerste lid zich voordoet, de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk en met onmiddellijke ingang schriftelijk op te zeggen zonder dat recht op enige schadevergoeding bestaat.

 

AANSPRAKELIJKHEID EN VRIJWARING

 

Artikel 16

 1. Voor uitsluitend directe schade van Opdrachtgever, op enigerlei wijze verband houdend met dan wel veroorzaakt door niet, niet tijdige of niet behoorlijke uitvoering van de Overeenkomst, is Opdrachtnemer slechts aansprakelijk tot een maximum van driemaal het bedrag van het honorarium (exclusief omzetbelasting) voor de desbetreffende Overeenkomst over het laatste kalenderjaar, met een maximum van driehonderdduizend euro (€ 300.000,-), tenzij er aan de zijde van Opdrachtnemer sprake is van opzet of grove schuld.

 2. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor:

  1. bij Opdrachtgever of derden ontstane schade die het gevolg is van de verstrekking van onjuiste of onvolledige gegevens of informatie door Opdrachtgever aan Opdrachtnemer, of anderszins het gevolg is van een handelen of nalaten van Opdrachtgever, waaronder de niet (juiste) naleving van de Wet bescherming persoonsgegevens door Opdrachtgever;

  2. bij Opdrachtgever of derden ontstane schade die het gevolg is van een handelen of nalaten van door Opdrachtnemer ingeschakelde hulppersonen (werknemers van Opdrachtnemer daaronder niet begrepen), ook indien deze werkzaam zijn bij een met Opdrachtnemer verbonden organisatie. Opdrachtnemer bedingt alle wettelijke en contractuele rechten, die hij ter afwering van zijn eigen aansprakelijkheid kan inroepen mede ten behoeve van al degenen die bij de uitvoering van de Overeenkomst zijn betrokken;

  3. bij Opdrachtgever of derden ontstane bedrijfs-, indirecte of gevolgschade, waaronder begrepen maar niet beperkt tot stagnatie in de geregelde gang van zaken in de onderneming van Opdrachtgever.

 3. Opdrachtnemer heeft te allen tijde het recht, indien en voor zover mogelijk, de schade van Opdrachtgever ongedaan te maken of te beperken door herstel of verbetering van de geleverde prestatie.

 4. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor beschadiging of teniet gaan van Bescheiden tijdens vervoer of tijdens verzending per post, ongeacht of het vervoer of de verzending geschiedt door of namens Opdrachtgever, Opdrachtnemer of derden.

 5. Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer tegen alle aanspraken van derden, daaronder mede begrepen aandeelhouders, bestuurders, commissarissen en personeel van Opdrachtgever, alsmede gelieerde rechtspersonen en ondernemingen en anderen die bij de organisatie van Opdrachtgever betrokken zijn, welke direct of indirect met de uitvoering van de Overeenkomst samenhangen. Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer in het bijzonder tegen vorderingen van derden wegens schade die veroorzaakt is doordat Opdrachtgever aan Opdrachtnemer onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt, tenzij Opdrachtgever aantoont dat de schade geen verband houdt met verwijtbaar handelen of nalaten zijnerzijds, dan wel veroorzaakt is door opzet of grove schuld van Opdrachtnemer. Het voorgaande is niet van toepassing voor opdrachten tot onderzoek van de jaarrekening, zoals bedoeld in artikel 393 Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek.

 6. Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer tegen alle mogelijke aanspraken van derden, voor het geval Opdrachtnemer op grond van de wet en/of zijn beroepsregels gedwongen is de opdracht terug te geven en/of gedwongen wordt medewerking te verlenen aan overheids- instanties, welke gerechtigd zijn gevraagd dan wel ongevraagd, informatie te ontvangen welke Opdrachtnemer in de uitoefening van de opdracht van Opdrachtgever of derden heeft ontvangen.

 7. Tenzij zulks uitdrukkelijk in de Overeenkomst is bepaald worden door Opdrachtnemer geen beleggingsadviezen verstrekt hetgeen tevens inhoudt dat uitingen door Opdrachtnemer ter zake van enige organisatie niet kunnen worden opgevat als beleggingsadviezen.

 

VERVALTERMIJN

 

Artikel 17

Voor zover in de Overeenkomst niet anders is bepaald, vervallen de vorderingsrechten en andere bevoegdheden van Opdrachtgever uit welke hoofde ook jegens Opdrachtnemer in ieder geval ná het verstrijken van één jaar vanaf het moment waarop zich een feit voordoet dat Opdrachtgever deze rechten en/of bevoegdheden jegens Opdrachtnemer kan aanwenden.

 

VERLENGING & OPZEGGING

 

Artikel 18

 1. Ingeval Opdrachtgever en Opdrachtnemer in de Opdrachtbevestiging een overeenkomst voor bepaalde tijd tegen een vooraf vastgesteld bedrag per Overeenkomst of per jaar zijn overeengekomen zal deze overeenkomst, behoudens opzegging, voor dezelfde periode worden verlengd. 

 2. Ingeval Opdrachtgever en Opdrachtnemer in de Opdrachtbevestiging een overeenkomst voor bepaalde tijd tegen een vooraf vastgesteld bedrag per Overeenkomst of per jaar zijn overeengekomen is opzegging door Opdrachtgever slechts mogelijk tegen het einde van de overeengekomen periode, doch evenwel met inachtneming van een opzegtermijn van drie maanden voor het verstrijken van de in de opdrachtbevestiging aangegane bepaalde tijd.

 3. Ingeval Opdrachtgever en Opdrachtnemer in de Opdrachtbevestiging een overeenkomst zijn aangegaan voor onbepaalde duur dan kunnen Opdrachtgever en Opdrachtnemer de overeenkomst opzeggen met inachtneming van een opzegtermijn van drie maanden. Indien de Overeenkomst eindigt voordat de opdracht is voltooid, is het bepaalde onder artikel 13 lid 7 van toepassing. Daarnaast is Opdrachtnemer gerechtigd eventuele door haar geleden schade, die direct voortvloeit uit de opzegging door Opdrachtgever in rekening te brengen.

 4. Opzegging dient schriftelijk door middel van een aangetekend schrijven aan de wederpartij te worden medegedeeld.

 5. Indien en voorzover Opdrachtnemer de Overeenkomst door opzegging beëindigt, is hij gehouden Opdrachtgever gemotiveerd mede te delen welke redenen ten grondslag liggen aan de opzegging en al datgene te doen wat de omstandigheden in het belang van de Opdrachtgever eisen.

 

OPSCHORTINGS- EN RETENTIERECHT

 

Artikel 19

Opdrachtnemer is bevoegd om de nakoming van al zijn verplichtingen op te schorten, waaronder begrepen de afgifte van Bescheiden of andere zaken aan Opdrachtgever of derden, tot op het moment dat alle opeisbare vorderingen op Opdrachtgever volledig zijn voldaan.

HOOFDELIJKE VERBONDENHEID

Artikel 20

Indien door Opdrachtnemer Werkzaamheden worden verricht voor (rechts)personen behorende tot een concern of een samenwerkingsverband zijn alle tot dat concern of samenwerkingsverband behorende (rechts)personen jegens Opdrachtnemer hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van elkaars respectievelijke declaraties van Opdrachtnemer, behalve voor zover het (rechts)personen betreft waarvan het Opdrachtnemer bekend is of duidelijk moet zijn dat die geheel buiten de door haar verrichte Werkzaamheden staan en evenmin wezenlijke invloed kunnen hebben in het beleid betreffende het gehele concern of samenwerkingsverband.

 

SLOTBEPALINGEN: TOEPASSELIJK RECHT EN FORUMKEUZE

 

Artikel 21

 1. De nietigheid of vernietigbaarheid van enige bepaling van deze voorwaarden of van Overeenkomsten, laat de geldigheid van de overige bepalingen onverlet. Opdrachtnemer en Wederpartij zijn gehouden bepalingen die nietig zijn of vernietigd zijn te vervangen door wel geldige bepalingen met zoveel mogelijk dezelfde strekking als de nietige of vernietigde bepaling.

 2. Alle geschillen die ontstaan naar aanleiding van, of voortvloeien uit, een met Opdrachtnemer gesloten Overeenkomst, zullen naar keuze van Opdrachtnemer worden berecht door de bevoegde rechter in het arrondissement Limburg (in geval van kantonzaken de kantonrechter te Roermond), onder exclusieve toepassing van het Nederlandse recht.

 3. In afwijking van het bepaalde in lid 2 kunnen Opdrachtgever en Opdrachtnemer kiezen voor een andere wijze van geschillenbeslechting.

bottom of page